Τί είναι ο εκφοβισμός;

Ο ορισμός του σχολικού εκφοβισμού.

Το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού αποτελεί μορφή  επιθετικής συμπεριφοράς που εμφανίζεται στο σχολείο, με σοβαρές επιπτώσεις για την ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού και του εφήβου, καθώς επίσης και για τη διαδικασία της μάθησης. Ειδικότερα, η έννοια του σχολικού εκφοβισμού  συνίσταται στην εσκεμμένη, συστηματική και επαναλαμβανόμενη βίαιη και επιθετική συμπεριφορά ενός μαθητή σε έναν άλλον, με σκοπό την επιβολή και πρόκληση σωματικού και ψυχικού πόνου του τελευταίου. Επιπρόσθετα, η σχέση μεταξύ αυτού που εκφοβίζει και αυτού που εκφοβίζεται χαρακτηρίζεται από μία ασυμμετρία δύναμης, για παράδειγμα το άτομο μπορεί να είναι (ανάλογα με την ηλικία) μεγαλύτερο, ψηλότερο, δυνατότερο, καλύτερο στις μαθησιακές επιδόσεις,  πιο δημοφιλές κ.λπ.  Σε περιστατικά εκφοβισμού συχνά υπάρχουν και παρατηρητές που είτε παρακολουθούν σιωπηρά, είτε παρεμβαίνουν, παίρνοντας το μέρος αυτού που εκφοβίζει, ή του θύματος.