Πρόγραμμα Παρέμβασης για Παιδιά του Γυμνασίου

«ΚΑΤΑ- νοώντας τον σχολικό εκφοβισμό»

“Πρόγραμμα Πρόληψης και Αντιμετώπισης του Σχολικού Εκφοβισμού στα Γυμνάσια βασισμένο στη Θεωρία της Εν-νόησης (Mentalization)”

Στόχοι Προγράμματος

 • Η πρόληψη και η αντιμετώπιση του εκφοβισμού που εκδηλώνεται στα Γυμνάσια.
 • Η αύξηση των γνώσεων σχετικά με τον σχολικό εκφοβισμό (ορισμός, μορφές, επιπτώσεις κτλ.)
 • Η ευαισθητοποίηση των μαθητών και των γονέων στην αναγνώριση και αντιμετώπιση περιστατικών εκφοβισμού και η ανάπτυξη συγκεκριμένων πολιτικών σε κάθε σχολείο που συμμετέχει στο πρόγραμμα παρέμβασης
 • Η βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων εντός και εκτός του σχολικού περιβάλλοντος
 • Η προώθηση της αυτογνωσίας και η ανάπτυξη της ενσυναίσθησης
 • Η δημιουργία θετικού ψυχοσυναισθηματικού κλίματος στην τάξη το οποίο να διευκολύνει την έκφραση συναισθημάτων και την ανάπτυξη εμπιστοσύνης και ασφάλειας μεταξύ των μελών της ομάδας.
 • Η έρευνα του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού στο Γυμνάσιο και η εκτίμηση των αναγκών που έχουν τα σχολεία
 • Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών για την εφαρμογή δραστηριοτήτων πρόληψης και αντιμετώπισης
 • Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του προγράμματος και η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων

Για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν δραστηριότητες που θα αφορούν:

α) στους μαθητές

β) στους εκπαιδευτικούς

γ) στους γονείς

δ) στη σχολική κοινότητα κάθε σχολείου που θα συμμετέχει

 

Μεθοδολογία

Το πρόγραμμα βασίζεται στη θεωρία της Εν- νόησης η οποία απαρτιώνει πολλές διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις της ψυχολογικής σκέψης. Η Εν-νόηση έχει κεντρικό ρόλο στην ανθρώπινη επικοινωνία και βοηθάει στην καλύτερη κατανόηση των ανθρωπίνων σχέσεων.

● Το πρόγραμμα ακολουθεί την τριαδική προσέγγιση κατανόησης του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού (παιδί που εκφοβίζει - παιδί που εκφοβίζεται - παρατηρητές) και βάζει στο κέντρο το παιδί, το σχολικό πλαίσιο, την οικογένεια καθώς και την κοινότητα. Για αυτό το λόγο το πρόγραμμα επιδιώκει συνεργασία και με τους γονείς των παιδιών που θα ακολουθήσουν το πρόγραμμα.

● Έχει ως μονάδα υλοποίησης των δραστηριοτήτων τη σχολική τάξη, στην οποία ο εκπαιδευτικός καλείται να λάβει το ρόλο του συντονιστή των δραστηριοτήτων των εργαστηρίων με βάση ένα εγχειρίδιο εκπαιδευτικών εγχειρίδιο το οποίο αποτελείται από μια σειρά 14 εργαστηρίων

 

Η υλοποίηση του προγράμματος κατά την διάρκεια του χρόνου εφαρμογής του στο σχολικό πλαίσιο περιλαμβάνει:

 

 • Διεξαγωγή έρευνας: για την αξιολόγηση του προγράμματος μέσω της συμπλήρωσης ερωτηματολογίων σε όλες τις φάσεις της παρέμβασης (πρίν την επιμόρφωση, μετά το πέρας της παρέμβασης και μετά από την εφαρμογή κάθε δραστηριότητας στην τάξη σε γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές.)
 • Eπιμόρφωση: Συμμετοχή σε δωδεκάωρη επιμόρφωση από την Επιστημονική Ομάδα του Προγράμματος της Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.
 • Εποπτεία εκπαιδευτικών: Συμμετοχή σε τακτικές εβδομαδιαίες δομημένες υποστηρικτικές συναντήσεις με την Επιστημονική Ομάδα της Ε.Ψ.Υ.Π.Ε., παράλληλα με την εφαρμογή των δραστηριοτήτων
 • Εγχειρίδιο δραστηριοτήτων: Εφαρµογή βιωματικών δραστηριοτήτων με τους μαθητές στην τάξη κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Θα δοθεί φάκελος με σχετικό έντυπο υλικό καθώς και το εγχειρίδιο δραστηριοτήτων του προγράμματος.
 • Ψυχοεκπαίδευση γονέων: Ενημερωτική ομιλία για τους γονείς των μαθητών από την επιστημονική ομάδα της Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.
 • Πιστοποίηση: Οι εκπαιδευτικοί θα λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης, αναγνωρισμένο από την Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.


Τα οφέλη τα οποία θα αποκομίσουν οι εκπαιδευτικοί από το πρόγραμμα αναμένεται να είναι τα εξής:

 1. Ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας σε θέματα σχολικού εκφοβισμού
 2. Αύξηση των γνώσεων των εκπαιδευτικών σε σχέση με το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού
 3. Αύξηση των γνώσεων των εκπαιδευτικών για την πρόληψη και τρόπους αντιμετώπισης του εκφοβισμού
 4. Ανάπτυξη των δεξιοτήτων επικοινωνίας και συντονισμού της ομάδας της τάξης
 5. Ανάπτυξη διαπροσωπικών δεξιοτήτων που βελτιώνονται μέσω της ανάπτυξης της εν- νόησης σε επίπεδο ατόμου και ομάδας
 6. Εκπαίδευση και υποστήριξη κατά τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος από επαγγελματίες ψυχικής υγείας.

Επωφελούμενοι – Ομάδα Στόχου

Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε πιλοτικά την ακαδημαϊκή χρονιά 2012-2013 σε δύο Γυμνάσια της Αττικής: α) Το 2Ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου , β) την Σχολή Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου.

 • Την ακαδημαϊκή χρονιά 2013-2014 το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί σε 10  Γυμνάσια της Αττικής
 • Περίπου 80 εκπαιδευτικοί και 1.500 μαθητές θα έχουν συμμετοχή στο πρόγραμμα παρέμβασης
 • Θα επιλεγεί αριθμός σχολείων, μαθητών και εκπαιδευτικών, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί ως ομάδα ελέγχου, για την καλύτερη αξιολόγηση του προγράμματος

Για περισσότερες πληροφορίες και νεότερες ανακοινώσεις  μπορείτε να επισκέφτεστε το blog του Προγράμματος Παρέμβασης: epsype-mbt.blogspot.gr

Σύντομη ταινία προγράμματος "Πρόληψης και Αντιμετώπισης του Σχολικού Εκφοβισμού στα Γυμνάσια βασισμένο στη Θεωρία της Εν-νόησης”

Δείτε την σύντομη ταινία του προγράμματος Πρόληψης και Αντιμετώπισης του Σχολικού Εκφοβισμού στα Γυμνάσια βασισμένο στη Θεωρία της Εν-νόησης "ΚΑΤΑ-νοώντας τον Σχολικό Εκφοβισμό" που υλοποιεί η Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.