Πρόγραμμα Παρέμβασης για Παιδιά του Δημοτικού

«Stop στην Ενδοσχολική Βία»

Στόχοι Προγράμματος

 • Η έρευνα του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού και η εκτίμηση των αναγκών που έχουν τα σχολεία
 • Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών για την εφαρμογή δραστηριοτήτων πρόληψης και αντιμετώπισης
 • Η πρόληψη, μέσω της ευαισθητοποίησης των μαθητών και των γονέων στην αναγνώριση και αντιμετώπιση καταστάσεων ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού
 • Η αντιμετώπιση, μέσω της ανάπτυξης συγκεκριμένων πολιτικών σε κάθε σχολείο που συμμετέχει στο πρόγραμμα παρέμβασης
 • Η δικτύωση των σχολείων τόσο μεταξύ τους όσο και με υπηρεσίες και φορείς υποστήριξης της κοινότητας
 • Η θεσμοθέτηση και διοργάνωση εβδομάδας ενάντια στον εκφοβισμό και τη βία στο σχολείο με εκδηλώσεις πανελλαδικής εμβέλειας
 • Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του προγράμματος
 • Η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων

 

Για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν δραστηριότητες που θα αφορούν:

α) στους μαθητές

β) στους εκπαιδευτικούς

γ) στους γονείς

δ) στη σχολική κοινότητα κάθε σχολείου που θα συμμετέχει

 

Μεθοδολογία

 1. Πραγματοποίηση έρευνας με σκοπό την εκτίμηση της έκτασης του προβλήματος και τις εκτιμήσεις των αναγκών με τη χορήγηση ερωτηματολογίων και τη διενέργεια ομαδικά εστιασμένων συνεντεύξεων
 2. (α) Πραγματοποίηση προγράμματος εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών σε ζητήματα πρόληψης και αντιμετώπισης της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού, με εστίαση στην εφαρμογή των 14 εργαστηρίων δραστηριοτήτων με τους μαθητές στην τάξη.

(β) Συγγραφή εγχειριδίου για εκπαιδευτικούς με θέμα δραστηριότητες στη τάξη με μαθητές 1ης, 2ας και 3ης Δημοτικού.

 1. (α) Εφαρμογή του προγράμματος των εργαστηρίων από τους εκπαιδευτικούς με τους μαθητές στην τάξη κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς με στόχο την πρόληψη του εκφοβισμού και της βίας στο σχολείο. Οι εκπαιδευτικοί θα οργανώσουν 14 εργαστήρια για μαθητές διάρκειας 90΄ το καθένα, όπου θα αναπτύξουν ισάριθμα σχέδια εργασίας κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς στο πλαίσιο της ευέλικτης εκπαιδευτικής ζώνης, καθώς επίσης και 2 συναντήσεις για τους γονείς. Οι δραστηριότητες των εργαστηρίων περιγράφονται βήμα προς βήμα στο εγχειρίδιο το οποίο θα δοθεί στους εκπαιδευτικούς που θα εφαρμόσουν το πρόγραμμα.

(β) Εφαρμογή μέτρων και πολιτικών αντιμετώπισης ανά σχολείο σε επίπεδο ατομικό-τάξης-σχολείου.

(γ) Πραγματοποίηση ανά σχολείο, κατά την περίοδο εφαρμογής των εργαστηρίων, υποστηρικτικών συμβουλευτικών συναντήσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών και της επιστημονικής ομάδας της ΕΨΥΠΕ.

(δ) Λειτουργία website πληροφόρησης και ενημέρωσης.

(ε) Δράσεις δικτύωσης σχολείων, υπηρεσιών, φορέων, προσωπικοτήτων.

(στ) Παραγωγή ταινίας.

(ζ) Διοργάνωση εβδομάδας κατά της ενδοσχολικής βίας.

(η) Διοργάνωση Συνεδρίου.

 1. Επανάληψη της πρώτης φάσης με σκοπό την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του προγράμματος.

Επωφελούμενοι-ομάδα στόχου

• Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί σε 50 δημοτικά σχολεία της Αττικής

• Περίπου 500 εκπαιδευτικοί και 5.000 μαθητές θα έχουν συμμετοχή στο πρόγραμμα παρέμβασης

• Θα επιλεγεί αριθμός σχολείων, μαθητών και εκπαιδευτικών, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί ως ομάδα ελέγχου, για την καλύτερη αξιολόγηση του προγράμματος

 

Τα 14 εργαστήρια που περιλαμβάνει το εγχειρίδιο της Ε.Ψ.Υ.Π.Ε για την πρόληψη και αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού

Το εγχειρίδιο της ΕΨΥΠΕ για την πρόληψη και αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού περιλαμβάνει 14 εργαστήρια τα οποία πραγματοποιούνται από τον εκπαιδευτικό κατά τη διάρκεια της ευέλικτης ζώνης.  Το θεωρητικό πλαίσιο πάνω στο οποίο στηρίζονται τα εργαστήρια είναι η βιωματική, ενεργητική και συνεργατική μάθηση. Οι δραστηριότητες που πραγματοποιούνται δίνουν έμφαση στο ρόλο των μαθητών-παρατηρητών, στη σχέση και την αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων βελτίωσης της αυτοπεποίθησης των μαθητών, αλλά και στη δυνατότητα της ενδυνάμωσης της ικανότητάς τους να διαπραγματεύονται, να θέτουν όρια και να προβαίνουν στις σωστές επιλογές.

 

Έναυσμα για την ανάπτυξη των 14 εργαστηρίων ήταν τα αποτελέσματα προηγούμενων ερευνητικών προσπαθειών. Σύμφωνα με αυτά, η βιωματική απόκτηση γνώσεων και η ενεργητική ευαισθητοποίηση μαθητών Δημοτικού σε θέματα σχετικά με την ενδοσχολική βία και τον εκφοβισμό, παρέχουν σημαντικές δυνατότητες αποτελεσματικής αντιμετώπισης του φαινομένου.

 

Το εγχειρίδιο περιέχει θεωρητικές πληροφορίες και ερευνητικά δεδομένα για το φαινόμενο της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού. Επίσης, περιλαμβάνει μεθοδολογικές κατευθύνσεις και αναλυτική περιγραφή των 14 εργαστηρίων.

 

Κάθε εργαστήριο διαρκεί 90 λεπτά και εστιάζει θεματικά σε μία από τις πολλαπλές διαστάσεις του φαινομένου του εκφοβισμού και της βίας στο σχολείο. Θέτει ανάλογους στόχους και παράλληλα προτείνει μια σειρά από βιωματικές και ψυχοπαιδαγωγικές δραστηριότητες οι οποίες περιγράφονται με αναλυτικό τρόπο. Στην αρχή του κάθε εργαστηρίου γίνεται: (α) αναφορά στους στόχους, (β) εισαγωγή και σύνδεση με τα προηγούμενα, και (γ) αναφορά στις δραστηριότητες, τις μεθόδους και τα υλικά. Στο τέλος του κάθε εργαστηρίου πραγματοποιείται: (α) σύνοψη, (β) αξιολόγηση, και (γ) ενημέρωση για το περιεχόμενο του επόμενου εργαστηρίου.

 

Τα 14 εργαστήρια του Προγράμματος Παρέμβασης είναι τα ακόλουθα:

1) Ενημέρωση για το Πρόγραμμα

2) Υπογραφή Συμβολαίου

3) Tο έμβλημα της ομάδας

4) Διαφορετικότητα

5) Μιλώντας για τον εκφοβισμό και τη βία στο σχολείο

6) Ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη

7) Κατανόηση του φαινομένου του εκφοβισμού και της βίας στο σχολείο: ο ρόλος των παρατηρητών

8) Επιπτώσεις του εκφοβισμού και της βίας στο σχολείο

9) Αντιμετώπιση του εκφοβισμού και της βίας στο σχολείο − Ι

10) Αντιμετώπιση του εκφοβισμού και της βίας στο σχολείο – ΙΙ

11) Αντιμετώπιση του εκφοβισμού και της βίας στο σχολείο – ΙΙΙ: Η δύναμη της ομάδας

12) Ηλεκτρονικός εκφοβισμός

13) Μιλώντας στους γονείς για τον εκφοβισμό και τη βία στο σχολείο: Προετοιμασία της συνάντησης

14) Αξιολόγηση του Προγράμματος.

 

Βασικό γνώρισμα των 14 εργαστηρίων είναι ότι οι μαθητές και ο εκπαιδευτικός από κοινού προσεγγίζουν ένα πρόβλημα, επιχειρούν να το κατανοήσουν και σχεδιάζουν τους τρόπους αντιμετώπισής του. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού αποκτά συντονιστικό, διαμεσολαβητικό και υποστηρικτικό χαρακτήρα: παρακολουθεί τη διαδικασία, παρατηρεί τη μαθητική ομάδα, παρεμβαίνει όταν προκύπτει ανάγκη και ενθαρρύνει τους μαθητές του.

 

Υλικα εργαστηριων